Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ELEMENT AGENCY SLOVAKIA s. r. o., ELEMENT AGENCY s.r.o. (ďalej spoločne ako „ELEMENT AGENCY“) rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich spolupracovníkov, záujemcov o spoluprácu ako aj priaznivcov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ
Spoločnosti

(i)             ELEMENT AGENCY SLOVAKIA s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 388 889,

(ii)            ELEMENT AGENCY s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 950 897

(ďalej spoločne ako „Prevádzkovateľ“, alebo „ELEMENT AGENCY“) sú prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

 • telefónnom čísle +421 903 176 736;
 • na e-mailovej adrese hana@elementagency.sk alebo
 • poštou na adrese ELEMENT AGENCY SLOVAKIA s. r. o., OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?

ELEMENT AGENCY je hostessingová agentúra so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje TOP servis v oblasti modelingu, hostessingu a promotion od roku 2008. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, súvisia výhradne s našou činnosťou, pričom ich získavame výhradne od Vás.

Spracúvame o Vás nasledujúce osobné údaje pre nasledujúce účely a za nasledujúcich podmienok:

a)    Rozsah osobných údajov

Na našom webovom sídle http://www.elementagency.sk/registracia/ máme k dispozícii registračný formulár, prostredníctvom ktorého nám môžete poslať Vaše osobné údaje.

Rozsah informácií, vrátane rozsahu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, zahŕňa nasledujúce osobné údaje:

 • kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje súvisiace s hostessingovou a modelingovou činnosťou (vek, výška, konfekcia),
 • údaje o doterajších skúsenostiach a možnostiach (znalosť cudzích jazykov, doterajšie skúsenosti a mestá, v ktorých môžete vykonávať prácu).

Môžete nám pripojiť aj Vašu fotografiu, ktorú použijeme výhradne na účely posúdenia Vašej vhodnosti na konkrétnu pracovnú činnosť.

Taktiež nám môžete poslať správu, ktorú považujete vo veci Vašej registrácie za relevantnú.

b)    Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je Vaše zaradenie do databázy uchádzačov/uchádzačiek o spoluprácu, pričom svojím súhlasom nám zároveň umožňujete, aby sme Vás mohli kontaktovať vo veci prípadnej spolupráce.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné, aby sme Vás mohli osloviť s prípadnou ponukou na spoluprácu.

c)     Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané v našej databáze uchádzačov/uchádzačiek v elektronickej podobe, pričom môžu byť výnimočne poskytnuté našim klientom, za účelom výberu vhodných uchádzačov/uchádzačiek podľa požiadaviek klienta.

d)    Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania Vášho súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu päť (5) rokov, pričom tento svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

e)    Aké máte práva?

Informujeme Vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

 1. 1.      Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 1. 2.      Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 1. 3.      Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 1. 4.      Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený/á nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 1. 5.      Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 1. 6.      Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 1. 7.      Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

 1. 8.      Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nebudete spokojný/á s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.